วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ มีสุข ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ และอาจารย์ศจีมาศ พูลทรัพย์ เป็นคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รูปเพิ่มเติม 1
รูปเพิ่มเติม 2