วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2563 (กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562) ณ ห้อง ประชุมชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม