#ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี #สนใจศึกษาต่อสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลาฟรี #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 082-826-7750 คุณกุสุมา เกษตรรัตน์
            ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่
35 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร (กศ.บป.) รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการปรับแผนการศึกษาให้นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่มีคุณวุฒิอนุปริญญาให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น และนักศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีสามารถยกเว้นรายวิชาได้จึงใช้เวลาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สั้นลง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบดังนี้

อ่านเพิ่มเติม