วันที่ 19 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาบ้านกำปงบือแน ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งมีหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆไปให้บริการประชาชน เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน อำนวยความสะดวก สร้างความใกล้ชิด ส่งเสริมการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการกับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม