22 ธันวาคม 2562 สาขาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชมยะลาได้ประสานร่วมมือกับโรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนให้ได้รับ วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) เข้าใต้ผิวหนัง 1 ครั้ง เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากผู้อื่น และการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2ชั้นปี

อ่านเพิ่ม