วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายจรูญ พรหมสุข ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายมนัส ศุภชีวะกุล นายสมชาย เอี่ยวสกุล นายนิมุ มะกาเจ นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายจิรวิทย์ แซ่เจ็ง นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายวิชาพร ชินประพัทธ์ นางลักขณา ญาณภาพ และนายอับดลรอศักดิ์ หมาดอุมา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้ง

อ่านเพิ่มเติม