วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พ.อ. สุดศรันท์ ลำเจียก และคณะ ได้ติดตามการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนยะลา และตรวจสอบความจำเป็นและความเร่งด่วน ในการพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ของบบูรณาการในการก่อสร้างจากผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการติดตามการดำเนินงานเป็นที่พอใจ