วิทยาลัยชุมชน  ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน 
ในวันที่ 3 – 23 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  

โดยผู้สมัครสามารถยื่นและส่งใบสมัครฯ ได้ 3 ช่องทาง คือ

(1) สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ

(2) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300” พร้อมระบุมุมซองด้านล่างซ้ายว่า “การรับสมัครนายกสภาสถาบัน” หรือ

(3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยแนบใบสมัครเป็น PDF File

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ