วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่16 มีนาคม – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ท่านที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนชั่วโมงละ 5 บาท + ค่าสมัคร 10 บาท
เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ / เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพ/บริการวิชาการ