วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่พูดคุยและติดตาม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปหัตถกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า ของกลุ่มชาวบ้านโกตาบารู ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ณ มัสยิดกำปงบูเกะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม