วิทยาลัยชุมชนยะลาขอให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. - 5 เม.ย 2563
ได้ที่ register.bcca.go.th
 
***หาก นศ. ท่านใดไม่ดำเนินการประเมินดังกล่าว จะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ไม่ทำการประเมินฯ และมีผลต่อการสำเร็จการศึกษา***