วันที่ 30 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วย นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม นางสุภามาศ เพชรรัตน์ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ นางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference คณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่ม