วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลายะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์และการเปิดภาคเรียนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม