ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ว่างลงจำนวน 2 ตำแหน่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 18/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563

          มีมติให้ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 19 มิถุนายน 2563  รายละเอียดดังเอกสารแนบ
อ่านเพิ่มเติม