วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครูและพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสาธารณชน และขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างโปรงใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบ VDO Conference   นำโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัดเข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม