รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โปรดดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา 1/2563 ก่อนดาวน์โหลดรายวิชา)

รายวิชาชั้นปีที่ 2

https://drive.google.com/drive/folders/1qvNZdeckrJNGH5tFMn9wCdX8hDs9fTH2?usp=sharing

รายวิชาชั้นปีที่ 3
https://drive.google.com/drive/folders/1tfobQptzxKKmmeRTYHwM4HAQCN64Rii-?usp=sharing

 

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/file/d/1kuShK-FtKVCOdZXNsUO0p7jtinslFwZ5/view?usp=sharing