วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญามีจิตอาสา เพื่อพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาทั้ง 8 สาขาวิชา จำนวน 64 คน ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ ช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และ “จิตอาสา 3 ประเภท” โดยได้รับเกียรติจาก นายอาสมิง มะแซ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา (ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 3/62 หลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา 904) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาทั้ง 8 สาขาวิชาทำความสะอาด พื้นที่บริเวณอาคารเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับกับการเปิดเทอมใหม่วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะอันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิมเติม