วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและคณะ ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ลงพื้นที่เพื่อติดตามประมวลสถานการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นในการดำเนินงาน และหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุความสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม