วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

               โดยโครงการดังกล่าวจะขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10  กรกฎาคม 2563  แบ่งเป็นสาขาวิชาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อลดการสัมผัส ใกล้ชิ  ป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม