วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมยกร่างหลักสูตรการพัฒนาครูสู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย ในโครงการสอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 นางนิศากร อุดเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ นางโสรายา ชุมประเวศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) นางพรรณี จูฑังคะ นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลา
สำหรับการประชุมยกร่างหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการเสนอแนะ วิเคราะห์ รายวิชาในหลักสูตรเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
อ่านเพิ่มเติม