วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติมาพบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักศึกษาในกิจกรรมประชุมชี้แจงนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และข้าราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อ่านเพิมเติม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง