วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา กิจกรรม : พัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายชัยณรงค์ ชูทอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและวิชาการ) นายยาลี เจะอาแว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชนและองค์กรภาครัฐ) นางพัฒมาณ แดวอสนุง ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลโกตาบารู (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายชุมชนและองค์กรภาคประชาชน) นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนผู้สูงอายุเทศบาลโกตาบารู ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขและตัวแทนผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลโกตาบารู เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกอบด้วย มิติกาย มิติจิต มิติสังคมและเศรษฐกิจ และมิติจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เครื่องดื่ม, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม