วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้คู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาครู สู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ คณะวิทยากร และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 คนเข้าร่วม
โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ดังนี้
1. ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับทักษะสมอง (EF) คุณลักษณะและบทบาทของครูปฐมวัยที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง (EF)
2. รูปแบบการจัดประสบการณ์
3.สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมอง (EF)
4.ประมวลความรู้การส่งเสริมทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย
ทั้งนี้เพื่อหวังให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ มีทักษะ และสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยได้จริงทั้งในการเรียนและการนำไปใช้ต่อยอดในการสอนได้ต่อไปในอนาคต
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

อ่านเพิ่มเติม