วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบาโงตาแย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ในกิจกรรมการจัดการความรู้การปลูกพืชหลังจากการทำนา โดยมีนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านชุมชนบาโงตาแย ตำบลโกตาบารูเข้าร่วม
ซึ่งภายในกิจกรรมนอกจากการบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว ได้สอนการทำปุ๋ยหมักแบบแห้งและการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพรวมไปถึงขั้นตอนและเทคนิคในทำ เพื่อใช้ในการปลูกพืชหลังจากการทำนา

อ่านเพิ่มเติม