วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี) ร่วมอบรมเผยแพร่ผลงานวิจัย การศึกษาความต้องการบริโภคไก่สายพันธุ์เบตงและการพัฒนาการผลิตไก่สายพันธุ์เบตงเชิงพานิชในรูปแบบการเลี้ยงปล่อยอิสระเพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตแลกเปลี่ยนอาหารและคุณภาพซากของไก่เบตง ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม