วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมม่อนคำวิลเลจ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา การรายงานผลการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563 และการจัดการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
โดยการประชุมวางแผนกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจและภารกิจให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม