วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และเจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน, การทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์,การสื่อสารที่ดี,การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ,การรู้จักตน การรับรู้อารมณ์ตนเอง การเข้าใจตนเอง,การเห็นใจผู้อื่น รับรู้อารมณ์ผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเราและกระบวนการทำงานเป็นทีม ได้รับเกียรติจากนายอภิรมย์ กระแสร์ฉาย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีปฏิสัมพันธ์กัน และสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรที่ดี
สำหรับโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 

อ่านเพิ่มเติม1