ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
          ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ประกาศให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ วันอังคาร ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียน ๒๐๑ และ ๒๐๒ วิทยาลัยชุมชนยะลา นั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้กู้ยืมรายใหม่ จำนวน ๒๒ คน รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบดดังนี้