นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10  ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  เพื่อร่วมหารือกับนายองอาจ วุฒิพิทักษ์ศักดิ์ ผู้นำหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยชุมชนอย่างยั่งยืน

ในอดีตชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่เคลื่อนไหว และฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งพิพิธพันธ์วีระชน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ผืนป่าฮาลา-บาลา ต้นกำเนิดแม่น้ำปัตตานี ต้นไม้พันปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นคือ ต้นสมพง หรือต้นก้านไม้ขีด มีแปลงเพาะปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่หายาก อาทิ ต้นปลาไหลเผือก หญ้าปักกิ่ง ต้นลิหวาง ต้นซันจินถิน ต้นพริกไทยป่า
            ซึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลาได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วข้างต้น จากผู้นำหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 และวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินการประสานต่อในเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค่า” ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั่วกัน

 อ่านเพิ่มเติม