ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2563 

        วันที่ 19 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายจรูญ พรหมสุข ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีโดยมีนายมนัส ศุภชีวะกุล นายพิชัยพนธ์ เรืองตัณฑวัฒน์ นายนิมุ มะกาเจ นายจิรวิทย์ แซ่เจ็ง นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ และนายอับดลรอศักดิ์ หมาดอุมา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้ง

 

อ่านเพิ่ม