วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ทั้ง 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบาโด โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ โรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านป่าพ้อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนบ้านบาโงยซีแน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
เพื่อร่วมกันประชุมปรึกษาหารือในการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ และแนวทางการลงพื้นที่ ในการร่วมพัฒนาส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไป