วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ครู คศ.2 ชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางโนรฮีดายะห์ ยะโกะ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว นักวิชาการวัดผลและประเมินผลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม