วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ชั้นปี 1 /นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ. รุ่นที่ 2 ) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบาโงตาแย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม "ปัก ดำ ทำนา" เรียนรู้การอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ดังนี้ได้รับเกียรติจากนายอิรฟาน ดอเลาะ ปลัดเทศบาลตำบลโกตาบารู ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพร้อมพบปะและพูดคุยกับนักศึกษา

อ่านเพิ่ม