แบบทดสอบก่อนอบรมระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน

https://docs.google.com/forms/d/1QtOuXgVhnb_E26YLA66XUX4SsOFFK4pziMcqODn5y7o/edit?usp=sharing

 

แบบทดสอบหลังอบรมระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 

https://docs.google.com/forms/d/1g8KwSwtj8yHg_PdZS4228yGwQechsW1aw99zdvKOhPM/edit?usp=sharing

 

คู่มือการลงทะเบียนนักศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1Ive1FYzQj3m_woQbhhG3E9UmDG_xoCCv/view?usp=sharing

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

https://docs.google.com/forms/d/1kthppeE7F2P0J4xY6j86eIqiz8IilO9tSnyQQlkol1E/edit?usp=sharing