วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.)
อ่านเพิ่มเติม