วันที่ 7 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ มีสุข ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ และอาจารย์ศจีมาศ พูลทรัพย์ เป็นคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม