วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา ผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา  ให้เกียรติเป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2564 โดยมีนางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นางอัญชลี พงศ์เกษตร นายทะนงกิจ โชติมณี นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม