ประกาศเพิ่มเติม เรื่องกำหนดการรายงานตัวปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1XMvp691CkmShMmI9iooOxe9nuZLUFgSr/view?usp=sharing