วันที่ 28 มกราคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564 และเป็นตัวแทนหน่วยงานรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา