ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องรับสมัครวิทยากรภายนอก
          เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก ในระยะเวลาที่ดำเนินการฝึกอบรมที่จำกัด วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงจำเป็นต้องจัดจ้างวิทยากรภายนอก จำนวน 3 สาขาวิชา 26 หลักสูตร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 รายละเอียดรับสมัครวิทยากรภายนอก

https://drive.google.com/file/d/1AfwNK4C2-P1YEuMrskgVx0LmBMDqKaji/view?usp=sharing
ใบสมัครวิทยากรภายนอก

https://drive.google.com/file/d/1BYzQZ9gxunUlWHQTgYpsj4cqPtCIyeEV/view?usp=sharing