วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยุชมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกิจกรรมการวิพากษ์ตัวชี้วัด “ชุมชนสันติสุข” แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting