วันที่ 24 กันยายน 2564 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนยะลาที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีทรัพยากรสำหรับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ให้เล็งเห็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างเส้นทางและการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีตัวแทนประชาชนชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตัวแทนประชาชนชนในพื้นที่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และตัวแทนประชาชนชนในพื้นที่ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
          ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีหัวข้อในการบรรยายในวันแรก (24 กันยายน 2564) ดังนี้ บรรยายหัวข้อเรื่อง “รูปแบบรายการนำเที่ยวในประเทศไทย” การบรรยายหัวข้อ “หลักการจัดรายการนำเที่ยว” และการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว” โดยผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ให้เกียรติเป็นเป็นวิทยากรในการบรรยาย
          หัวข้อในการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มในวันที่สอง (25 กันยายน 2564) การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน” แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “การเขียนเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวในพื้นที่” และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การคิดอัตราค่าบริการจัดนำเที่ยว” โดยดร.จารุณี ทองเนื้อแข็ง ให้เกียรติเป็นเป็นวิทยากรในการบรรยาย
          ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชน ความเข้าใจการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จนนำไปสู่ชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม