วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ แผนพัฒนา สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี โดยมีวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่งเข้าร่วมจัดทำแผนงานเพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามทิศทางการพัฒนาพร้อมกัน

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.