วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 13.30 น.) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม