วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นายวรัญญ แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษา สายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม