วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม