ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------