วันที่ 18 มกราคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนยะลา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม