วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมความหลากหลาย พื้นที่พหุวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน

ภายใต้โครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีศาสนา และศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมธรรม โดยมีนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) อาจารย์ บุคลากร และกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์และห้องเรียน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อลดความใกล้ชิด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

          ซึ่งภายในกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วยช่วงเช้าการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องชายแดนใต้สังคมที่เรียกว่า “พหุวัฒนธรรม” , ที่นี่ชายแดนใต้ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม“บ้านเธอ บ้านฉัน ที่นี่บ้านเรา” และ“ป.ปรับ ป.เปลี่ยน” ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันให้ชีวิตมีสุข ช่วงบ่ายพบกับกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องกิจกรรม “Get the point” และกิจกรรมเวทีสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

          ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีศาสนา และศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมธรรม “บ้านเธอ บ้านฉัน ที่นี่บ้านเรา”

ภาพเพิ่มเติม