วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อชี้แจงการเตรียมนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา พบปะชี้แจงรายละเอียดพร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และข้าราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิมเติม